เทศบาลตำบลนาหนาด
ข้อมูลนโยบายการบริหาร

นโยบานในการบริหาร

               1. มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน
               2. มีการมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคลที่เข้ารับผิดชอบ
               3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
               4. มีการจัดทำแผนงาน/โครงการ
               5. เมื่อโครงการเกิดปัญหาให้มีการจัดทำรายงานด่วน
               6. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ เช่น รายงานประจำเดือน
               7. มีระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่แน่ชัด
               8. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นเป็นเอกสาร
               9. ประเมินผลดำเนินการหลังจากที่ทำโครงการเสร็จสิ้น