วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของการบริหารงาน

วิสัยทัศน์ในการบริหารงานของ  นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด  ” รวดเร็ว  ซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส ”    รวมทั้งการบริหารงานเทศบาลได้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  และตามนโยบายในการบริหารที่ให้   8  ด้าน   คือ

1. นโยบายด้านการบริการประชาชน

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3. นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

5. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8. นโยบายการส่งเสริมอาชีพ

mungmee

Share: