นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาหนาด

แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 – 2566

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2564-2566

การวางแผนความก้าวหน้า

Share:

Author: mungmee