นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 – 2566

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี

แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2564-2566

การวางแผนความก้าวหน้า

Share:

Author: mungmee