มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ด้วยเทศบาลตำบลนาหนาด ได้รับหนังสือจากจังหวัดนครพนม “มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบร้อยเรียบของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น เทศบาลตำบลนาหนาด จึงได้เห็นความสำคัญในเรื่อง “มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ” จึงได้จัดทำช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1.Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด
2.เบอร์โทรศัพท์ /โทรสาร: 042-058028
3. https://www.nanard.go.th
หรือท่านสามารถแจ้งด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้ในวันเวลาราชการ

มาตการป้าย
Share: