ข้อมูลสภาพทั่วไป

Color3732
ประวัติความเป็นมา ตำบลนาหนาด มีราษฎรจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่มีต้นหนาดขึ้นอยู่มามาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนาหนาด” เดิมขึ้นการปกครองกับตำบลฝั่งแดง และได้แยกมาตั้งเป็นตำบลนาหนาดเมื่อปี พ.ศ.2534 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอธาตุพนม ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขอนกอง หมู่ 2 บ้านนาหนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านนาหนาดน้อย หมู่ 4 บ้านขอนขว้างใหญ่ หมู่ 5 บ้านขอนขว้างน้อย หมู่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ 7 บ้านศาลา หมู่ 8 บ้านคำชะอี หมู่ 9 บ้านโพนทอง หมู่ 10 บ้านขอนกองใหม่

พื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตร.กม.

เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ทิศใต้ ติดกับ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 933 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง สามารถเดินทางโดยใช้ถนนสายธาตุพนม – นาแก ระยะทางจากตำบลนาหนาด ถึงอำเภอธาตุพนม ประมาณ 12 กม.

mungmee

Share: