คู่มือสำหรับประชาชน

01การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ

02การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ

03การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ

04การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ

05การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22

06การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33

07การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21

08การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

09การแจ้งถมดิน

10การแจ้งขุดดิน

11การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

12การรับชำระภาษีป้าย

13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังช

14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ

15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

16การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ

17การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจด

18การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่

mungmee

Share: