Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก​ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเทศบาลตำบลนาหนาดประกาศใช้ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาหนาดว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรื่อง ฝนตกหนักมากถึงหนักปานกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 12-15 สิงหาคม 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลนาหนาด เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาหนาดขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด ”อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน”(Soils,where food beging) เนื่องในโอกาสวันดินโลก ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2566 เป็นเดือนแห่งการตระหนักรู้ในการบำรุง รักษาดิน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลสร้างความยั่งยืนในเชิงประจักษ์อันเป็นการสร้างรากฐานด้านความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนในตำบลนาหนาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลนาหนาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้!! แอปพลิเคชัน “ThaiD”

ระบบ Digital ID ของกรมการ…

Continue Reading...