Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน งบประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนาหนาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์ออกสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...