Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ด้วยเทศบาลตำบลนาหนาด ได้ร…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (covid-19)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (covid-19)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ม้สิทธิ ์สอบสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

Continue Reading...