Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นพ.ถ.07-018 สาย บ้านโพนทอง – หนองอีทูต

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านขอนกองใหม่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพนทอง -หนองอีทูต

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนางกุหลาบ – โรงเรียน หมู่ที่ 3

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประชาสัมพันธ์งบทดลอง เดือน เมษายน 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างมาปนสถาน แบบเตาเผาเดี่ยว บริเวณป่าช้ำบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลีกหรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...