การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบสรุปโครงสร้าง-การแบ่งส่วนราชการ

ประกาศจริยธรรมเทศบาลตำบลนาหนาด

ผลการดำเนินงานตามโครงการ ปี 2565

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลนาหนาด

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ระเบียบ ประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลนาหนาด 2565

หนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)

การเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงาน

Share: