Posted in ข่าวเด่น
Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น
Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น จดหมายข่าว

ฮีทสโตรก อากาศร้อนต้องระวัง

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

เปิดให้บริการระบบ e-Service

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาหนาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น จดหมายข่าว

มาตรการป้องกัน​โรคระบาดในช่วงฤดูฝน

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลนาหนาด รณรงค์ เชิญชวน กระตุ้นเตือน ให้พี่น้องประชาชน ขาวตำบลนาหนาด เฝ้าระมัดระวัง ป้องกัน โรค ไข้เลือดออก ในบ้านและชุมชนของตนเอง โดย ประสานความร่วมมือกับ รพ.สต.นาหนาด อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเหตุด่วน เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออกโปรดแจ้ง โทร. 042-058028 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลนาหนาด ประกาศใช้ ระเบียบเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค กรณีที่มิใช่เกิดจาก เหตุสารารณภัยหรือภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

ยินดีต้อนรับ

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

Continue Reading...