Posted in ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์​เฝ้าระวังโรคติดต่อหน้าฝน

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน​ วันที่​ 3​ สิงหาคม​ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามสภาพอากาศ พบว่าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านประเทศไทย ทำให้ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก กอนช. ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณี พบพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทัน ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น จดหมายข่าว

มาตรการป้องกัน​โรคระบาดในช่วงฤดูฝน

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลนาหนาด รณรงค์ เชิญชวน กระตุ้นเตือน ให้พี่น้องประชาชน ขาวตำบลนาหนาด เฝ้าระมัดระวัง ป้องกัน โรค ไข้เลือดออก ในบ้านและชุมชนของตนเอง โดย ประสานความร่วมมือกับ รพ.สต.นาหนาด อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเหตุด่วน เกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออกโปรดแจ้ง โทร. 042-058028 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

เทศบาลตำบลนาหนาด ประกาศใช้ ระเบียบเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค กรณีที่มิใช่เกิดจาก เหตุสารารณภัยหรือภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น จดหมายข่าว

ประกาศแจ้งเตือนภัยพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมาก​ วันที่​ 16-20 กรกฎาคม​ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น

ยินดีต้อนรับ

Continue Reading...
Posted in ข่าวเด่น นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

Continue Reading...