หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.ท.จ. นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.ท.จ. นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563

การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ พ.ศ.2561

มติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ พ.ศ.2562

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2562

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) พ.ศ.2544

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง) พ.ศ.2544

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจฯ) พ.ศ.2544

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 7 วินัย) พ.ศ.2544

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 8 การอุทธรณ์) พ.ศ.2544

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 9 การร้องทุกข์) พ.ศ.2544

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลุกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.3 พ.ศ.2562

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.2 พ.ศ.2561

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉ.3 พ.ศ.2561

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉ.2 พ.ศ.2560

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2561

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การจัดทำมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ.2 พ.ศ.2563

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างประจำ พ.ศ.2556

ประกาศ หลักเกณฑ์เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) พ.ศ.2558

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ ฉ.7 พ.ศ.2562

มติ ก.กลาง เรื่อง กลุ่มงานเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ.2558

ประกาศ ก.กลาง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.9 (เงินประจำตำแหน่ง)

ประกาศ ก.กลาง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.9 (เงินเดือนบัญชี 5)

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พ.ศ.2558

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2558

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2558

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชย์ตอบแทนอื่น ฉ.6 พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชย์ตอบแทนอื่น ฉ.7 พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง พ.ศ.2561

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ฉ.2 พ.ศ.2561

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูเทศบาล ฉ.2 พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง ตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 และมาตรฐานทั่วไปการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2558

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

Share: