หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คำสั่งมอบอำนาจรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ

ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2564

ใบสมัครการสรรหาและคัดเลือก-พนักงาน

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก-พนักงาน

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก-พนักงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-2564

แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปี-2564-2566

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลนาหนาด-ประจำปี-2563

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

 

Share:

Author: mungmee