“นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์” นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด ผุดความคิดนอกจากจะจัดทำตู้ปันสุขแล้ว ยังจัดทำโครงการ “รถปันสุข” เทศบาลตำบลนาหนาด เพื่อให้เข้าถึงประชาชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงตู้ปันสุข อีกทั้งเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นการแบ่งปันน้ำใจแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีให้กันของชาวเทศบาลตำบลนาหนาด

Share: