#เทศบาลตำบลนาหนาด #โรงเรียนบ้านคำชะอี วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบล นาหนาด ร่วมกับโรงเรียนบ้านคำชะอี ให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถลดอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัยได้

Share:

Author: mungmee