วันที่ 21 มีนาคม พฺ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาหนาด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

Share:

Author: mungmee