ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกาสประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ
mungmee

Share: