เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ฯลฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในทางที่ดีและเกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในตำบล โดยได้รับเกียรติจากนายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในพิธีเปิด


mungmee

Share: