วันที่ 26 พฤษกาคม 2566 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนร าชการ พนักงานเทศบาล และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาหนาด ได้เข้าร่วมอบรมพื้นที่ต้นแบบพื้นที่ เกษตรกรรมในภูมินิเวศโคกเพื่อรับมือโลกรวนประจำปี2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยดี

mungmee

Share: