เทศบาลตำบลนาหนาดขอประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตรประจำปี 2566 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ประจำปี 2566 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร รวมถึงลักษณะของการทำการเกษตรจากเกษตรกรที่เป็นผู้้ถือครองการทำการเกษตรทุกรายในพื้นที่ตำบลนาหนาดให้มีข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในพื้นที่ตำบลนาหนาด

คำพูดประชาสัมพันธ

Share: