เทศบาลตำบลนาหนาดขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด ”อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน”(Soils,where food beging) เนื่องในโอกาสวันดินโลก ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม2566 เป็นเดือนแห่งการตระหนักรู้ในการบำรุง รักษาดิน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลสร้างความยั่งยืนในเชิงประจักษ์อันเป็นการสร้างรากฐานด้านความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนในตำบลนาหนาด

Share: