เทศบาลตำบลนาหนาด ประกาศใช้ ระเบียบเทศบาลตำบลนาหนาด เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค กรณีที่มิใช่เกิดจาก เหตุสารารณภัยหรือภัยแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๖

Color4622

Share: