วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาหนาด โดย นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาโครงการ ปรึกษาข้อหารือ แนวทางเกี่ยวกับการทำงานในกองทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปรับปรุงแก้ไขการทำงานต่อไป ได้รับความร่วมมือจากท่านคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

Share: