โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กิจกรรม กองทุนธนาคารขยะส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง “การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน (Green Cone)”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาหนาด เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กิจกรรม กองทุนธนาคารขยะส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง “การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน (Green Cone)” ของเทศบาลตำบลนาหนาด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีหรือขยะเปียกในครัวเรือน มุ่งสร้างการรับรู้ ขยายผลสู่ครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อน ควบคู่กับการจัดการขยะอย่ายั่งยืนที่เป็นรูปธรรมต่อไป

Share: