วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหนาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สภาเทศบาลตำบลนาหนาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ชวยผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลนาหนาด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Share: